Director:Xenite Apk

Director:Xenite Apk

Latest version 1.2
02 Sep 2019

Advertisement

This is an original APK file, it's safe to download and free of any virus.

Older Versions

Apk Infos

Version1.2
Rating5.0/5, based on 2 votes
Size‎10 MB
Requires AndroidAndroid 2.3+ (Gingerbread)
Author's NotesText-based Sci-fi RPG Game

About Director:Xenite APK

Director:Xenite APK Download for Android
Director:Xenite APK Download for Android

Description

Bour­phus evre­nine hoş geldin Di­rek­tör! 400 bin ke­lime­lik hikayesi, her bölümde yir­mi­den fa­zla al­ter­natif son ile za­man ajan­larını yönet, Xen­ite'i bul, evreni kur­tar!

Di­rek­tör olarak sana geçmişi ve gele­ceği değiştirme gücü ver­il­di. Za­man yol­cu­luk­larının tek haki­mi sensin. Görevin, ne olur­sa ol­sun Xen­ite’i bul­mak. Za­man Ajan­larını fark­lı za­man dil­im­ler­ine gön­der, on­ları yönet, ve Xen­ite’i bul. Bour­phus’un senden iste­diği bu. Görevi­ni fark­lı za­man­lar ve çok­lu evren­lerde dolaşarak tamam­la. Un­ut­ma yap­tığın her seçim gele­ceği ve geçmişi değiştire­cek. Za­man ajan­larını iyi yönet ve za­man çat­lak­larını asla ama asla büyütme!

DUR­MADAN GÜN­CEL VE HER BÖLÜMDE YENİ ÖZGÜN MEKANİKL­ER!

Di­rec­tor: Xen­ite metin ta­ban­lı bir RPG(Rol yap­ma) oyunudur. Di­rek­tör olarak Bour­phus’­tan ge­len emir­leri za­man ajan­ları­na ileterek, tar­i­hin fark­lı za­man­ların­da görev­leri gerçek­leştire­ceksin. Her bölümde 500’den fa­zla seçenek ve on­lar­ca son bu­lun­mak­ta.

BU GÜNE KADAR YAZILMIŞ EN DE­R­İN TEXT BASED OYUN HİKAYESİ!

400,000 ke­lime­den fa­zla de­rin hikayesi ile Di­rec­tor:Xen­ite size in­ter­ak­tif text based oyun­lar arasın­da sunulan en de­rin ve en kap­sam­lı hikayeyi sunuy­or. Özgün mekanikleri, za­man ajan­larının ver­i­ler­ine er­işerek strate­jik karar al­manı sağlıy­or. Karar­larını verirken za­man çizgisi­ni değiştirmemeyi un­ut­ma!

EVRENİN KADERİ SENİN EL­LER­İNDE!

Bour­phus’un gerçek­liğine adım at­maya hazır mısın? Hemen Di­rec­tor: Xen­ite’i in­dir ve geçmişi ve gele­ceği yönete­bile­cek bu muhteşem güce sahip ol. Un­ut­ma görevin Xen­ite’i bul­mak. Xen­ite’i bul­madan sakın görevin­den ayrıl­ma!

REKLAM YOK! OYUN İÇİ SATIN ALMA YOK!

Reklam­sız ve satın al­masız gerçek bir oyun deney­i­mi. Oyu­nun hikaye­sine ken­di­nizi kap­tır­manız ve hiçbir şeyin sizi ra­hat­sız et­meme­si için reklam­ları kaldırdık. 10 bölümde yayın­lanacak bu hikayeyi sakın kaçır­ma!

Bour­phus Başkanı senin­le görüşmek is­tiy­or. Hazır mısın?

ÖZEL­LİKL­ER:

- 400,000 ke­lime­lik 8 bölüm, 4 se­zon­dan oluşan de­rin bir hikaye.
- İnt­era­kt­if hikaye. Yap­tığın seçim­ler seni fark­lı son­lara götüre­cek.
- Her bölümde 500+ seçenek ve 20+ son.
- Her ay yeni bir bölüm.
- Her bölümde yeni mekanikler, görseller ve hikayel­er.
- Har­i­ta’­dan strate­jik karar al­a­bilme özel­liği (ÇOK YAKIN­DA)
- Türkçe dil desteği
- Ver­ilen karar­ların içgüdüsel veya man­tık­sal karar­lara göre hikayeyi değiştirme­si (ÇOK YAKIN­DA)
- Bölüm­ler arası in­ter­ak­ti­flik özel­liği.

HİKAYE

Za­man yol­cu­luk­larının ticar­ileşmesin­den son­ra za­man­da bil­inç­sizce anom­alil­er oluş­tu­ran in­san­lar, za­man çat­lak­ları de­nilen ve ne olduğu an­laşıla­mayan böl­gel­er oluş­tur­muş­tur. Za­man çat­lak­larının ne­den ve nasıl oluş­tuğunu bir tür­lü an­laya­mayan bil­im in­san­ları za­man yol­cu­luk­larını yasak­lamış ve za­man çat­lak­larını ön­len­mesi görevi­ni Bour­phus’a de­vret­miştir. 2132 yılın­da Moğolis­tana düşen ilk Xen­ite el­e­men­ti ile za­man çat­lak­larının nasıl ön­leneceği bul­muş ve Bour­phus al­tın­da­ki on­bin­lerce za­man ajanı ve Di­rek­tör­leri­ni Xen­ite ara­mak için fark­lı za­man dil­im­ler­ine gön­der­miştir.

Sen, yeni atanan bir Di­rek­tör olarak amacın, 1939 yılın­da Norveç’in Røsvik böl­ge­sine düşen Xen­ite el­e­men­ti­ni in­cele­mek ve çıkar­mak­tır. Fakat Xen­ite'in kırıl­gan yapısı gereği ok­si­jen ile temas et­tiği anda dakikalar içinde kömüre dönüşmek­te­dir. Bunun için Xen­ite’in kesin kon­u­munu öğren­mesi gereken Bour­phus, Xen­ite’in kesin kon­u­mu­nun bilen tek in­san olan ve me­te­or düştük­ten saatler son­ra yakalanan ve Polonya’­da­ki topla­ma kam­pı­na gön­der­ilen Einar’­dan Xen­ite'in kesin kon­u­munu öğren­mesi gerek­mek­te­dir.

Einar’ı bul. Xen­ite’in kesin kon­u­munu öğren. Xen­ite’i Bour­phus’a götür.

Latest updates

What's new in version 1.2

T.A.T.I Güncellendi! Bu versiyonda;
- Yazı puntoları optimize edildi.
- Oyunu baştan başlatmayı engelleyen hata çözüldü.
- Bazı kullanıcılarımızda meydana gelen pop-upların kapanmamasına sebep olan hata giderildi.
- Oyun hızı optimize edildi.

How to install Director:Xenite APK on Android phone or tablet?

Download Director:Xenite APK file from ApkClean, then follow these steps:

Update Phone Settings

  • Go to your phone Settings page
  • Tap Security or Applications (varies with device)
  • Check the Unknown Sources box
  • Confirm with OK

Go to Downloads

  • Open Downloads on your device by going to My Files or Files
  • Tap the APK file you downloaded (com.EddaInteractive.DirectorXenite-v1.2.apk)
  • Tap Install when prompted, the APK file you downloaded will be installed on your device.

Older Versions

1.2 (1)10 MB

Questions & Answers

Q: What is an APK File?

A: Just like Windows (PC) systems use an .exe file for installing software, Android does the same. An APK file is the file format used for installing software on the Android operating system.

Q: If I install an APK from this website, will I be able to update the app from the Play Store?

A: Yes, absolutely. The Play Store installs APKs it downloads from Google's servers, and sideloading from a site like ApkClean.net goes through a very similar process, except you're the one performing the downloading and initiating the installation (sideloading).
As soon as the Play Store finds a version of the app newer than the one you've sideloaded, it will commence an update.

Q: Why ApkClean.net can guarantee APK 100% safe?

A: Whenever someone wants to download an APK file from ApkClean.net, we'll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we'll cache it on our server). If the APK file does not exist on Google Play, we'll search it in our cache.

Q: What are Android App permissions?

A: Apps require access to certain systems within your device. When you install an application, you are notified of all of the permissions required to run that application.

Don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

(*) is required

Editors' Choice